ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА ЗА ЗАТОПЛУВАЊЕ И ЛАДЕЊЕ НА ОБЈЕКТ

  • 1

Како да ги намалите сметките за затоплување и ладење на домот? Користете геотермална енергија. Геотермалните системи ја користат топлината од земјата за загревање и ладење. Нивното функционирање се темели на искористување на константната температура на земјата на одредена длабочина преку целата година.

Овој систем работи со искористување на температурата од приближно 14 степени целзиусови на длабочина од 50 м. Составен дел на системот е топлотната пумпа со чија помош се испумпува топлината од земјата и се пренесува во просторот кој треба да се загрее. Топлотната пумпа се состои од компресор, гас(фреон), испарувач и кондензатор. Името топлотна пумпа го добива поради неговата функција- испумпување на топлината од едно на друго место. Компресорот го потиснува гасот во кондензаторот, со што неговата температура расте и преминува во течна состојба. На ова место се врши ослободување на топлина, воздухот се лади и ја предава топлината на околината околу кондензаторот. Гасот потоа поминува низ цевки кои се нарекуваат капилари. На излезот од цевките се наоѓа испарувач, гасот се шири(испарува) и преминува во гасовита состојба притоа превземајки ја топлината од околината околу испарувачот.

Овој систем не произведува топлина туку само ја пренесува од едно на друго место по механички пат преку компресорот кој го движи фреонот низ целиот систем. На овој принцип функционираат фрижидерите, замзнувачите и клима уредите. Единствена разлика се воочува во тоа што топлотната пумпа се користи за греење. Кај фрижидерите испарувачот е внатре, додека кондензаторот се наоѓа надвор на задната страна. Сигурно сте ја забележале црната плоча на која се наоѓаат цевки кои се прилично топли кога компресорот на фрижидерот работи. Принципот на загревање на објект е сличен, со што во овој случај топлината од земјата се пренесува до просторот кој треба да се загрее. За таа цел се употребува топлотна пумпа вода-вода(течност-течност).Водата (или некоја друга течност) која се наоѓа во затворениот простор претставува посредник за пренесување на топлината од земјата , па со помош на топлотните пумпи ја пренесува во друг затворен систем- вода за загревање на просториите(радијатори, подно греење и слично.) Постојат неколку варијанти за изведба на овој систем, а се зависи од условите на теренот( дали станува збор за каменовит терен, дали лесно се копа или буши во длабочина).

"ПОСТИГНУВАЊЕ ОДНОС ПОМЕЃУ ВЛОЖЕНОТО И ДОБИЕНОТО ОД 1:4"

Системот може да биде хоризонтален и вертикален, да користи вода која се наоѓа покрај објектот како на пример река или мини езерце, или да користи вода од подземен бунар. Кај хоризонталниот систем, потребно е неговата површина да биде минимум два пати поголема од површината на објектот кој треба да се загрева. Доколку станува збор за помала површина тогаш се користи вертикалниот систем. Притоа вертикално се буши во длабочина и се поставуваат цевки во форма на U. Зависно од потребата и големината на објектот се прават повеќе бушења.

Најнеобични начин на искористување на геотермалата енергија се два вертикални бунари со што едниот ја извлекува водата која доаѓа до топлотната пумпа, а во другиот се враќа топлата вода. Овој систем ретко се користи затоа што може да ја наруши структурата на подземните води. Исто така не може со сигурност да се утврди колку бунарот од кој се црпи водата е потрошен. Проблем може може да претставува и заситување на бунарот во кој се враќа водата. Резултатите од геотермално греење покажуват дека со примената на овој начин на греење се овозможува постигнување однос помеѓу вложеното и добиеното од 1:4 , дури 1:5. Практично, значи дека за 1KWh вложена електрична енергија за работа на компресорот, може да се добие топлотна енергија како да сме уклучиле електричен грејач со сила од 4-5KW за сат време. Овој однос нормално зависи и од температурата на изворот на топлина. Најдобар однос се постигнува кај ниско температурните системи за греење, како што е подното греење кое работи на температура до 30 степени. Важно е да се напомени дека овој систем може да се користи и за ладење на просториите во лето.

Compare listings

Compare